ارگ ۲۰۱۸ منتشر شد

ارگ ۲۰۱۸ منتشر شد.

توجه: بدلیل اینکه ممکن است روند انتشار در برخی مارکتها به طول بیانجامد، میتوانید از لینکهای مستقیم استفاده کنید.

 كافه بازار ، لینک مستقیم

 مايكت ، لینک مستقیم

 كندو ، لینک مستقیم

 گوگل پلی ، لینک مستقیم