استودیوی موسیقی نسخه ۳٫۴٫۰ منتشر شد

استودیوی موسیقی نسخه ۳٫۴٫۰ منتشر شد.