ست زیبای فارسی بندری آقای تیراندری

ست زیبای فارسی بندری آقای تیراندری

 

 ست زیبای فارسی بندری ۲۰۱۷/۰۴/۱۹ 

شامل ۱۰ استایل همراه اینترو ، فیل و اکورد و ۲۵ عدد ساز مجلسی برگرفته از pa2x

 نمونه بصورت mp3