ست عالی بستکی بوشهری آقای خلیلی

ست عالی بستکی بوشهری آقای خلیلی

 

 ست عالی بستکی بوشهری ۲۰۱۷/۰۵/۱۷ 

 شامل ۱۰ ریتم بستکی بندرعباسی ، بستکی خلیجی ، بستکی بندری ، بستکی بوشهری ، بستکی چپونی ، بستکی بندری خیام و …

 معرفی بصورت mp3