قابلیت تنظیم ترتیب نمایش و تعداد محصول در صفحه به فروشگاه اضافه شد

قابلیت تنظیم ترتیب نمایش و تعداد محصول در صفحه به فروشگاه اضافه شد.