مجموعه بزرگ ۱۲۵ ساز دستی گلچین آقای میرزایی

مجموعه بزرگ ۱۲۵ ساز دستی گلچین آقای میرزایی

 

 مجموعه بزرگ ۱۲۵ ساز دستی گلچین ۲۰۱۸/۰۸/۲۷ 

 ۱۲۵ ساز شامل انواع براس، گیتار، تار، نرمه نی، دوزله، شمشال، فلوت و …

بصورت ۱۰ پوشه به همراه دمو

 معرفی بصورت mp3: نمونه ۱ ، نمونه ۲ ، نمونه ۳