« Back to News

مجموعه سازهای عثمانی هورامی آقای میرازیی

مجموعه سازهای عثمانی هورامی آقای میرازیی

 

 مجموعه سازهای عثمانی هورامی ۲۰۱۸/۰۲/۲۵ 

 شامل ۷ ساز (۲۱ ساز گروه بندی شده در ۷ ساز)

 معرفی بصورت mp3