پک عظیم Super Sound (مجموعه ۳۴۵ ساز) آقای وطن خواه

پک عظیم Super Sound (مجموعه ۳۴۵ ساز) آقای وطن خواه

 

 پک عظیم Super Sound (مجموعه ۳۴۵ ساز) ۲۰۱۸/۰۳/۱۰ 

 سمپل شده از سازهای Kornos-x3-x4-m3

 معرفی ویدئویی: نمونه ۱ ، نمونه ۲