کتاب راهنمای تبدیل ستهای KORG برای ارگ ۲۰۱۷ و استودیوی موسیقی، کار مشترکی از آقای ملکی و آقای کیمیایی

کتاب راهنمای تبدیل ستهای KORG برای ارگ ۲۰۱۷ و استودیوی موسیقی، کار مشترکی از آقای ملکی و آقای کیمیایی